Zasady ogólne:

Program polega na przesyłaniu zdjęć paragonów ze swoich zakupów. System rozlicza wydatki oraz sugeruje najlepsze oferty i promocje. Dodatkowo marki widząc zakupy użytkownika mogą ( ale nie muszą ) wysłać mu różne niespodzianaki ( np. sample ) w celu autopromocji.

Potrzebujemy tylko Twój email ( ew. numer telefonu ) oraz link do Twojego profilu społecznościowego, aby móc Ci wysłać spersonalizowane rabaty raz na jakiś czas. Twoją prywatność stawiamy na pierwszym miejscu, działając zgodnie z RODO. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych zostały umieszczone w naszej Polityce Prywatności, którą znajdziesz na stronie www.blovly.com i w aplikacji.

W sytuacji braku aktywności przez rok ( braku nowych punktów, nieodebranie nagrody itp. ) usuniemy Twoje konto, informując Cię o tym 30 dni wcześniej.

Użytkownik w ciągu 1 miesąca (30dni) może zdobyć maksymalnie 250 puntów.

Jeśli sam chcesz zlikwidować konto to skontaktuj się z nami na rezygnacja@blovly.com

Wszelkie próby podrabiania bądź wysyłania nie swoich paragonów, rejestrowania sztucznych kont, działania masowe (np. rozbijanie paragonu na części ) oraz inne podobne praktyki oparte o niestandardowe zachowania spowodują usunięcie Twojego konta oraz mogą narazić Cię na odpowiedzialność Karną lub Karno Skarbową.

W razie innych pytań bądź wątpliwości pisz do nas na Facebooku lub na hello@blovly.com

REGULAMIN

Słownik pojęć:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”).

Organizator – Firma 2Take.it sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-455 ,ul. Wyrzyska 9A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554146, NIP: 5223028127, REGON: 361357627, która prowadzi stronę www.blovly.com

Uczestnik – osoba , która zaakceptowała niniejszy regulamin oraz politykę prywatności i założyła konto w Aplikacji.

      

Konkurs – akcja markeingowa o nazwie “Wysyłaj paragony, odbieraj niespodzianki”,polegająca na gromadzeniu punktów w zamian za wykonywanie działań, określonych w aplikacji oraz odpowiadaniu na pytania konkursowe.

Uczestnictwo – udział Uczestnika w Programie i Konkursach, polegający na przesyłaniu SWOICH paragonów, udzielaniu zgodnych z prawdą odpowiedzi w ankietach oraz poleceniu programu REALNYM osobom.

Program – aplikacje na stronie www.blovly.com , www.wydatki.blovly.com oraz na urządzenia mobilne iOS oraz Android, prowadzone przez Organizatora umożliwiające przesyłanie paragonów, gromadzenie punktów i udział w Konkursach.

Konto – przypisane do każdego Uczestnika założone w Programie po przeprowadzeniu rejestracji. Funkcją Konta jest zarządzanie przez Uczestnika jego danymi, oraz komunikowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.

Zadanie Konkursowe – należy rozumieć przez to udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przed odebraniem nagrody, przy czym Organizator zastrzega, że rozwiązanie Zadania Konkursowego nigdy nie może być zależne od przypadku, a Konkurs nigdy nie będzie grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 165, z późn. zm.).

Nagroda – nagroda w postaci rzeczy ruchomej lub abonamentu, która została wybrana przez Uczestnika po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów z tytułu Uczestnictwa w Konkursach. Oferowane prze organizatora nagrody są wyłącznie rzeczowe, i nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny (gotówkę).

Niespodzianka – możliwość otrzymania od organizatora upominku ( rzeczy ruchomej lub abonamentu ) w celu autopromocji. Niespodzianki są rozdawane w trybie świadczenia niepieniężnego.

I. Wzięcie udziału w Programie

1) Uczestnik zobowiązuje się do potwierdzenia, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

2) Rejestracja Uczestnika jest warunkiem umożliwiającym wzięcie Udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem

3) Są dwa sposoby rejestracji:poprzez zalogowanie w programie mailowo lub przez konto społecznościowe.

4) Pierwsze zalogowanie się Uczestnika do jego Konta w Programie, stanowi pomyślnie zakończoną rejestrację.

    

5) Organizator ma prawo do weryfikacji (sprawdzenia) prawdziwości danych wskazanych przez Uczestnika. Podanie przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą, stanowi podstawę do natychmiastowego zawieszania Uczestnictwa danego Uczestnika w Programie.

6) Niedozwolone jest ujawnianie dostępu do swego Konta osobie trzeciej i Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia osobom niepowołanym.

II. Weryfikacja wiarygodności

Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez udział w Programie, drogą telefoniczną lub pocztową (również za pomocą zatrudnionej zewnętrznej firmy audytorskiej). Organizator podejmie starania w celu minimalizacji uciążliwości dla Uczestnika niniejszej weryfikacji.

III. Uczestnictwa w Programie – warunki prawne

1) Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednokrotnej Rejestracji w Programie i wysyłać maksymalnie dwa paragony z danego sklepu dziennie ( decyduje ta sama data na paragonie). W przypadku podejrzenia istnienia kont nie należących do tego samego Uczestnika lub masowego wysyłania paragonów, Organizator zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji i w razie gdy Konta nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia takich Kont.

2) Użytkownik w ciągu jednego miesiąca (30dni) może zdobyć maksymalnie 250 punktów.

3) Mając na względzie poniższe postanowienia, udział w Programie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej i będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zapozna się z Regulaminem, zaakceptuje jego treść oraz złoży w przepisanej formie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora.

4) Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie będą mogły uczestniczyć w Programie.

5) Pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat trzynaście, mają możliwość przystąpienia do Programu jednak wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Niniejsze oświadczenie przedstawiciela ustawowego powinno być złożone w formie pisemnej oraz zawierać wyraźną zgodę na przystąpienie takiej osoby do Programu. Podpisany skan oświadczenia powinien zostać wysłany na adres: hello@blovly.com, zaś oryginał na adres Organizatora.

6) Poprzez wysłanie paragonu lub zdobycie punktów w jakikolwiek innych sposób Uczestnik potwierdza, że akceptuje regulamin Programu

IV. Uczestnictwa w Programie – warunki techniczne

1) Program jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.), a Uczestnictwo w Programie stanowi usługę w rozumieniu tej ustawy.

2) Wymogiem prawidłowego Uczestnictwa w Programie jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną, np. Opera 9.5, Firefox 3.0 lub nowsze wersje tych przeglądarek. Uczestnictwo w Programie umożliwiają również aplikację Android lub iOS. Brak spełnienia powyższych warunków technicznych uniemożliwi Uczestnictwo.

V. Ograniczenia w dostępie

1) Organizatorowi przysługuje uprawnienie do czasowego lub stałego zablokowania Uczestnikowi dostępu do udziału w Programie w razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

2) Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora, o której mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zablokowania Konta, wysyłając wiadomości e-mail, na adres: hello@blovly.com . Odwołanie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.

3) Powiadomienie Uczestnika o czasowym lub stałym zablokowaniu dostępu do udziału w Programie, nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wraz z podaniem przyczyny blokady, a w przypadku blokady czasowej – także wraz ze wskazaniem okresu zablokowania.

4) Odwołujący się zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia odwołania przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia odwołania w formie mailowej. W razie uwzględnienia odwołania, Organizator niezwłocznie odblokuje Uczestnikowi dostęp do Programie.

5) Stałe zablokowanie dostępu do Programu powoduje usunięcie zablokowanego Konta przez Organizatora. Uczestnik, któremu trwale zablokowano dostęp do Programu, ma możliwość ponownego wzięcia Udziału poprzez dokonanie ponownej rejestracji zgodnie z Regulaminem, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia stałego zablokowania dostępu do Programie.

VI. Możliwość rezygnacja z Uczestnictwa

1) Uczestnik może zrezygnować ze swego Uczestnictwa w Programie, nie podając przyczyn, w każdym czasie. Należy poinformować Organizatora pocztą elektroniczną na następujący adres mailowy: hello@blovly.com, w tytule lub w treści wiadomości wpisując adnotację „rezygnacja z uczestnictwa”.

2) Uczestnik, który zrezygnował z Uczestnictwa, może ponownie wziąć Udziału w Programie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

VII. Nieuczciwe praktyki

Nie wolno:
1) używać zautomatyzowanych lub masowych mechanizmów zdobywania punktów (np. rozdzielać zakupy na wiele paragonów ). Można wysyłać z jednego sklepu maksymalnie dwa paragony z tą samą datą.

2) przesyłać nie swoich paragonów – czyli dokumentów potwierdzających zakup towarów i usług, które zostały opłacone przez inna osobę.

3) podejmować innych czynności, które byłyby sprzeczne z interesami Organizatora lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

4) wyrażać bezpodstawnie negatywnych opinii w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej.

5) w jakikolwiek sposób modyfikować paragonów – w szczególności zmieniać daty czy kwoty, łączyć paragony.

6) zakładać wielu kont na tę samą osobę.

    

VIII. Poufność i ochrona danych osobowych

1) Organizator stosuje najnowocześniejsze standardy w ochronie danych osobowych w swojej działalności, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2) Dane osobowe Uczestników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i tylko upoważnione przez Organizatora osoby mają do nich dostęp.

Dane przechowuje się na zabezpieczonym serwerze zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej.

3) Obowiązkiem organizatora jest bezwzględne przestrzeganie prywatności Uczestników oraz zachowanie poufność wysyłanych przez nich danych.

4) Organizator przekazuje swoim klientom podawane przez Uczestników informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych, nie podając jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych Uczestników. Należy przez to rozumieć, że w raportach z badań, opracowywanych przez Organizatora dla jego klientów na podstawie wysyłanych przez Uczestników danych podaje się wyłącznie średnie lub procenty odpowiedzi dla określonej grupy osób, np. 25% badanych mężczyzn w wieku 20-30 lat kupuje dany produkt.

5) Szczegółowe uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie: Polityka Prywatności dostępnym na stronie www.blovly.com

IX. Postanowienia końcowe

1) Do regulaminu mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Odpowiedzialność Organizatora za następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Programu przez Uczestników jest wyłączona.

3) Tekst Regulaminu jest ogólnie dostępny dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Organizatora.

4) Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu, o ile taka zmiana nie będzie naruszać ani uszczuplać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.

5) Owszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym. Brak akceptacji zmian Regulaminu, wprowadzonych przez Organizatora, uprawnia do rezygnacji z Udziału w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

Regulamin Programu „WYSYŁAJ PARAGONY – ODBIERAJ NIESPODZIANKI”

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin Programu”) ustanawia zasady programu pod nazwą „WYSYŁAJ PARAGONY – ODBIERAJ NIESPODZIANKI” (dalej „Program”), w ramach którego przeprowadzane są przez Organizatora Konkursy i który ma na celu nagradzanie aktywnych i zaangażowanych Uczestników Programu.

  

2. Czas trwania Programu jest bezterminowy, jednak zastrzega sie, że Organizator ma prawo w każdym czasie zakończyć Program, o czym poinformuje Uczestników z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem w formie mailowej.

3.Organizatorem Programu i Konkursów jest spółka: 2Take.it Spółka z o.o. zarejestrowana pod adresem Wyrzyska 9A, 02-455 Warszawa , KRS: 0000554146 NIP: 5223028127 , która prowadzi stronę www.blovly.com (dalej „Organizator”).

3. Poprzez Uczestnictwo Uczestnikowi przyznawane są punkty zgodnie z niniejszym Regulaminiem Programu (dalej „Punkty”), które Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie, zważając jednak na ograniczenia wynikających z niniejszego Regulaminu Programu, wymienić na Nagrody, które są dostępne w aktualnym Katalogu Programu, udostępnionym na stronie internetowej Organizatora.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne a Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili bez żadnego uzasadnienia. W takim wypadku Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z tytułu Uczestnictwa nie otrzyma Nagrody.

5. Przestaje się być Uczestnikiem Programu z chwilą rezygnacji z Uczestnictwa lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do Programu. Czasowe zablokowanie dostępu Uczestnika do udziału Programie, powoduje, że Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie na czas obowiązywania blokady.Nie wpływa to na ważność Konta i zebranych punktów, jednak powoduje brak możliwości ich wykorzystania przez Uczestnika w okresie obowiązywania blokady.

8. Poprzez wartość Zadania, rozumie się liczbę Punktów, które Uczestnik może uzyskać biorąc udział w Konkursie, która zamieszczana będzie przez Organizatora każdorazowo przy Zadaniu.

9. Dzięki jednorazowym akcjom promocyjnym, ogłaszanym przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje możliwość zebrania dodatkowych Punktów (np. za zaproszenie do udziału w Konkursie innych osób) lub dodatkowych Nagród bez konieczności wymiany zgromadzonych uprzednio Punktów. Warunki uzyskania dodatkowych Punktów lub Nagród są określone w Zaproszeniu.

10. Utrata prawa do Uczestnictwa nie wyklucza prawa Uczestnika do wykorzystania Punktów zgromadzonych do czasu wystąpienia zdarzeń powodujących wygaśnięcie Uczestnictwa.

11. Konsekwencją wymiany Punktów na Nagrody jest zmniejszenie liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika o wartość punktową Nagrody przewidzianą w Katalogu Programu aktualnym na dzień dokonania wyboru Nagrody.

12. Brak jest możliwości zamiany Punktów na gotówkę, stanowiącą np. równowartość pieniężną Nagrody.

13. Organizator jest uprawniony do zmiany Nagród określonych w Katalogu Programu oraz ich wartości punktowych bez konieczności informowania Uczestników o tym fakcie. Zmiany tej może dokonać w każdym czasie aktualizując Katalog Programu. Nagrody wybrane przez Uczestnika przed dokonaniem zmiany pozostają dostępne, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora wybrana Nagroda nie będzie już dostępna (np. wskutek wyczerpania zapasów magazynowych). W takiej sytuacji Organizator przedstawi Uczestnikowi propozycję Nagrody zamiennej, spośród Nagród dostępnych w aktualnym Katalogu Programu, której wartość będzie zbliżona lub wyższa niż wartość Nagrody wybranej pierwotnie przez Uczestnika.

14.Uczestnik gromadzi punkty na Koncie i może w każdym czasie sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów.

15. Organizator wyłącza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób Punktów zgromadzonych na Koncie, na rzecz innych Uczestników.

  

16. W sytuacji gdy Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w Programie lub gdy został zablokowany mu dostępu do Programu, to takiemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia powodującego utratę możliwości Uczestnictwa. Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika w formie mailowej. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od poinformowania, Konto Uczestnika ulega likwidacji i jednocześnie następuje bezpowrotna utrata zgromadzonych na nim Punktów.

17. Postanowienia pkt 16 stosuje się odpowiednio po upływie roku od daty ostatniego przyznania Uczestnikowi Punktów, czyli po roku od chwili gdy Uczestnik uzyskał punkty lub wymienił je na Nagrodę.

18. Organizator powoła stałą Komisję Konkursową, w składzie 3-osobowym, której zadaniem będzie zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, w szczególności ocena prawidłowości rozwiązywania Zadań Konkursowych oraz wyłaniania zwycięzców Konkursów

19. Od momentu wyboru nagrody przez Uczestnika i poinformowania o tym Organizatora, liczy się 30 dniowy termin, w którym Organizator zobowiązuje się do weryfikacji konta użytkownika i w przypadku gdy uczestnik nie naruszył regulaminu do przekazania Nagrody, mailowo lub na wskazany przez Uczestnika adres na terenie Polski, chyba, że Uczestnik i Organizator uzgodnią inny sposób doręczenia Nagrody. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu dostarczenia Nagrody, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik złamał Regulamin lub zaistnieją przyczyny niezależne od Organizatora, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.

21. Do momentu wydania nagrody Uczestnik musi przetrzymywać wszystkie paragony w formie papierowej. Organizator może poprosić Uczestnika o ponowne zrobienie zdjęć lub wysłanie pocztą paragonów w celu weryfikacji. Paragony zostaną zwrócone Uczestnikowi wciągu 30 dni od ich otrzymania. W przypadku niewysłania przez Uczestnika paragonów, Organizator ma prawo anulować zgromadzone punkty.  

22. Przy weryfikacji konta Organizator ma prawo prosić Uczestnika o wysłanie mailowego potwierdzenia, że żadne zapisy Regulaminu nie zostały złamane, w szczególności, że zakupy z paragonu zostały opłacone przez Uczestnika. W przypadku odmowy wysłania oświadczenia Organizator ma prawo anulować zgromadzone punkty.

23. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika stwierdzonego w szczególności podczas weryfikacji konta po odebraniu nagrody, Organizator ma prawo zamknąć konto Uczestnika informując go o tym mailowo. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika nagroda nie jest wydawana. Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora wysyłając maila na adres hello@blovly.com.

24. Wskazana w aplikacji ilość zdobytych punktów nie jest wiążąca – punkty są przyznawane przez system automatycznie a system może nie wykryć nadużyć. Ilość zdobytych punktów jest potwierdzana podczas weryfikacji konta po zamówieniu nagrody. Wydanie nagrody oznacza, że Organizator zaakceptował ilość zdobytych puntów przez Uczestnika.

25. Reklamacje oraz uwagi należy składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na hello@blovly.com

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z przesyłaniem Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu, np. leżące po stronie firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.

27. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi dotyczące Nagród należy składać bezpośrednio do ich producentów i autoryzowanych dystrybutorów. Organizator będzie mógł udzielić pomocy Uczestnikowi przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie ograniczonym wyłącznie do przekazania producentowi zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez Uczestnika. Aby móc z tego skorzystać Uczestnik powinien: przesłać na adres Organizatora zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej, w którym zawarty zostanie opis wady Nagrody wraz ze wskazaniem żądania (wydanie nowej Nagrody wolnej od wad lub zwrot na Konto Uczestnika Punktów, które przeznaczył na Nagrodę) oraz odesłać wadliwą Nagrodę, korzystając z Poczty Polskiej, na koszt oraz adres Organizatora. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego i zwrotu wadliwego towaru. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników z tytułu rękojmi lub gwarancji jest wyłączona, w sytuacji gdy wykraczałaby poza podjęcie czynności opisanych powyżej w niniejszym ust. Ponadto Organizator nie przejmuje na siebie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu wykraczających poza w/wym czynności.

28. Nie ma możliwości zwrotu bądź wymiany Nagród wybranych przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Programu. Organizator nie będzie wystawiał faktur VAT na Nagrody uzyskane przez Uczestnika.

29. Organizator zobowiązuje się do pokrycia wszystkich podatków związanych z uczestnictwem w Programie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).Przekazanie Nagród odbywać się będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

30. Wysłanie przez Uczestnika pierwszego Paragonu odczytuje się jako złożenie oświadczenia, że Uczestnik przyjął do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu Programu.